අයදුම්පත

අපි LE-VENDING ස්මාර්ට් සිල්ලර ව්‍යාපාර R&D, නිෂ්පාදන, VM මෘදුකාංග පද්ධතිය, තත්‍ය කාලීන යන්ත්‍ර අධීක්‍ෂණය සහ දුරස්ථ කළමනාකරණය සක්‍රීය කරන වෙබ් කළමනාකරණ පද්ධතිය යනාදිය සඳහා එක්-නැවතුම් විසඳුමක් සපයන්නෙමු.

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

සමාගම

පැමිණීමේ නිෂ්පාදන